کابینت روشویی HD7007

فول ست ۷۰۰۷ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC