کابینت روشویی HD7011

فول ست ۷۰۱۱ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC