کابینت روشویی H900

فول ست ۹۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • طوسی
  • کابینت :  ۹۰*۴۰*۸۹
  • آینه     :  ۵۸*۸۸

PVC و سنگ طبیعی